Fõ tartalom

vasárnap, 10 augusztus 2014 00:00

Szervezeti felépítés

Az iskola szervezeti egységei és feladataik

 

 MRVT vezetői tabló 2020

 

1. Az iskola szervezeti egységei a szervezeti egységvezetők irányításával, az iskola éves munkatervének és a vezetői ellenőrzések végrehajtásáról szóló igazgatói intézkedés figyelembe vételével hajtják végre feladataikat és meghatározott rendszerességgel értekezletet tartanak. A munkaterv az iskolai tanév helyi rendjét határozza meg. A vezetői ellenőrzésről szóló intézkedés – amely nem vonatkozik a költségvetési belső ellenőrzésekre – rendelkezik az ellenőrzött területről, az ellenőrzés tárgyáról, az ellenőrzés során alkalmazható módszerekről, az ellenőrzéssel szemben támasztott követelményekről, az ellenőrzést végző vezető, ellenőrzött jogairól, kötelezettségeiről.

2. A tanulmányi osztály (TO) az igazgató oktatási-helyettes közvetlen irányításával végzi az iskolában folyó oktatási, szakképzési, oktatásigazgatási feladatok koordinálását. Gondoskodik a felvételi eljárás tervezéséről és szervezéséről, az oktatástechnikai eszközök, oktatási segédanyagok biztosításáról, a tanulmányi munkával összefüggő adminisztratív feladatok ellátásáról. Feladatait a szakmai munkaközösségek (szakcsoportok) tevékenységével szoros összhangban látja el. (bővebben...)

3-4. A szakcsoportok ellátják az iskolarendszerű képzés tekintetében az oktató – nevelő és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat, iskolarendszeren kívüli – és egyéb képzések esetében az oktató – és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat.
(bővebben: Alapozó Ismereti Szakcsoport (AISZ); Szakmai Ismereti Szakcsoport (SZISZ))

5. A koordinációs és humánigazgatási osztály (KOHI) tervezi és döntésre előkészíti a személyzeti – munkaügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti és nyilvántartja az ehhez szükséges, vagy ennek eredményeként keletkezett okmányokat. Ellátja az állomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyzeti feladatokat. Együttműködik az érdekképviseleti szervekkel. Végzi a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokat. Biztosítja az állomány egészségügyi alapellátását, a jogszabályban előírt szűrő és alkalmassági vizsgálatok elvégzését. Segíti az igazgató fegyelemkezelő munkáját. Végzi a vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettséggel és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat. Ellátja az előző feladatokhoz kapcsolódó adatkezelési feladatokat. Gondoskodik az iskolára érkező iratok feldolgozásáról, az ügyviteli munka ellátásáról. Ellenőrzi, felügyeli az iskola szervezeti egységeinek iratkezelő tevékenységét. Figyelemmel kíséri az igazgató napi programjának alakulását, a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását. Segíti az igazgatói adminisztrációt. Koordinálja az iskolai minőségbiztosítási programot, támogatja annak megvalósítását. Ellátja az iskolai rendezvények, az igazgató által tartott értekezletek szervezésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja az iskola külső kommunikációját. Szervezi a nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatokat. Elemző – értékelő munka keretében elkészíti a végzett munkáról szóló iskolai éves- és tanéves összefoglaló jelentést. Működteti az iskola ügyeletét, amelynek keretében ellátja az iskola objektumainak őrzés – védelmét és kapcsolatot tart a BM Főügyelettel. Jogszabályban meghatározott szervek, vezetők számára tájékoztatást ad a rendkívüli eseményekről. Tervezi és felügyeli az intézmény minősített időszaki feladatait, felelős a riasztási-, készültségbe helyezési-, értesítési-, és tájékoztatási feladatok elvégzéséért. (bővebben...)

6. A közgazdasági osztály a költségvetés tervezésével kapcsolatos tevékenysége során összeállítja az elemi költségvetést. Nyilvántartja az eredeti, illetve a módosított előirányzatokat. Javaslatot tesz annak módosítására. Gondoskodik az elszámolások szabályszerűségéről. Vezeti a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos ÁFA nyilvántartásokat. Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a kártérítéseket és azok törlesztésére teljesített befizetéseket, a munkavállalói tartozásokat. Tevékenységi körében bonyolítja a pénztárforgalmat. Összeállítja a havi, negyedéves, féléves és éves költségvetési, pénzügyi beszámolót és annak szöveges indokolását. A számvitellel összefüggésben a fenntartó által elkészített szabályzatok alapján végzi a számviteli feladatait, a főkönyvi könyvelést. Közreműködik a leltár szervezésében, elkészíti a leltárfelvételi íveket, majd kiértékeli azokat. Információt szolgáltat a fenntartói szintű döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához. Az illetmény számfejtéssel, TB ügyintézéssel kapcsolatosan összegyűjti és továbbítja a központosított illetményszámfejtéshez szükséges iratokat, a központosított illetmény számfejtés által készített listákat feldolgozva elkészíti és határidőre továbbítja a NAV, OEP, MÁK intézményei felé benyújtandó bevallásokat, illetve teljesíti az ezekhez kapcsolódó kifizetéseket, elvégzi a társadalombiztosítással kapcsolatos személyi ügyintézést. Adatokat, számvetéseket biztosít az igazgatói döntésekhez, az iskola más szervezeti egységei számára adatokat szolgáltat. (bővebben...)

7. Az ellátási és fenntartási osztály az iskola alapfeladatainak eredményes végrehajtása érdekében a szakterülethez tartozó anyagi – technikai biztosítási feladatokat. Élelmezési szakterületen biztosítja a törzs – és tanulói állomány élelmezését, élelmezési járandóságait. A ruházati szakterület gondoskodik a törzs – és tanulói állomány egyenruházattal, formaruházattal, védőruházattal, védőfelszereléssel való ellátásáról, a mosási, vegyi tisztítási szolgáltatásokról, valamint a törzsállomány irodaszerrel történő ellátásáról. A fenntartási szakterület gondoskodik az iskola működéséhez, a törzsállomány munkavégzéséhez, az oktató-nevelő munka végrehajtásához, a tanulók elhelyezéséhez szükséges épület (épületállomány) létrehozásáról, felújításáról, karbantartásáról. A gondnoki terület az iskola épületeinek, szabad területeinek folyamatos ellenőrzésével, a kisebb hibák elhárításával és takarításával, a hibák időben történő jelzésével és a közös helyiségek anyagainak nyilvántartásával, kezelésével biztosítja az iskola zavartalan működését. Ellátja a szállások működéséhez kapcsolódó feladatokat. (bővebben...)

8. A technikai osztály az iskola oktatási és adminisztratív feladatainak végrehajtása érdekében irányítja, tervezi, szervezi, végrehajtja a szükséges technikai eszközök, valamint ezek rendszerben tartásához szükséges felszerelések, alkatrészek, anyagok, rendelkezésre állását, alkalmazását az ellátási és fenntartási osztállyal együttműködve. (bővebben...)

Megjelent: 25108 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 06 november 2020 15:02
Tovább a kategóriában: « Megközelítés Testületek »