Fõ tartalom

szerda, 27 augusztus 2014 00:00

Tartalom:

Koordinációs és humánigazgatási osztály – KOHI

A Koordinációs és Humánigazgatási Osztály (a továbbiakban: KOHI) 2008. évtől az iskola igazgatójának közvetlen alárendeltségében és irányításával működő, osztály jogállású szervezeti egység.  Vezetője az osztályvezető. Az osztály az intézmény többi szervezeti egységével mellérendeltségi viszonyban áll. Az osztály működését, feladat- és hatáskörét a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, iskolai belső normák és az igazgató utasításai határozzák meg.

A KOHI feladat- és hatásköre:

 • tervezi és döntésre előkészíti a személyzeti - munkaügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti és nyilvántartja az ehhez szükséges, vagy ennek eredményeként keletkezett okmányokat
 • ellátja a törzsállomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyzeti feladatokat
 • végzi a törzs - és nyugdíjas állomány szociális és kegyeleti gondoskodásával kapcsolatos feladatokat
 • biztosítja az állomány egészségügyi alapellátását, a jogszabályban előírt szűrő és alkalmassági vizsgálatok elvégzését
 • segíti az igazgató fegyelemkezelő munkáját
 • végzi a vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat
 • ellátja az előző feladatokhoz kapcsolódó adatkezelési feladatokat
 • gondoskodik az iskolára érkező iratok feldolgozásáról, az ügyviteli munka ellátásáról
 • ellenőrzi, felügyeli az iskola szervezeti egységeinek iratkezelő tevékenységét
 • figyelemmel kíséri az igazgató napi programjának alakulását, a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását
 • segíti az igazgatói adminisztrációt
 • koordinálja az iskolai minőségbiztosítási programot, támogatja annak megvalósítását
 • ellátja az iskolai rendezvények, az igazgató által tartott értekezletek szervezésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja az iskola külső kommunikációját
 • szervezi a nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatokat
 • elemző - értékelő munka keretében elkészíti a végzett munkáról szóló iskolai éves- és tanéves összefoglaló jelentést
 • működteti az iskola ügyeletét, amelynek keretében ellátja az iskola objektumainak őrzés - védelmét és kapcsolatot tart a BM Főügyelettel.
 • jogszabályban meghatározott szervek, vezetők számára tájékoztatást ad a rendkívüli eseményekről
 • tervezi és felügyeli az intézmény minősített időszaki feladatait, felelős a riasztási-, készültségbe helyezési-, értesítési-, és tájékoztatási feladatok elvégzéséért
 • együttműködik az érdekképviseleti szervekkel
 • kapcsolatot tart a társ rendvédelmi oktatási intézményekkel, területi rendvédelmi szervekkel, más hivatalos szervekkel, hatóságokkal, társadalmi szervekkel, szervezetekkel

Személyügyi igazgatás keretében továbbá:

 • végrehajtja az állományba kerülők kiválasztásával, pályáztatásával, kinevezésével, valamint az állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat
 • végrehajtja a pedagógus igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat
 • kezeli a köznevelés információs rendszerét (KIR) és végrehajtja a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat
 • végzi a megbízási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat
 • statisztikai jelentést, egyéb adatszolgáltatást teljesít jogszabály által előírt, fenntartó által meghatározott esetekben és meghatározott szervek részére
 • kezeli a személyügyi nyilvántartó informatikai program törzsmodul részét
 • kezeli a törzsállomány személyi anyagait, kartonjait, fogyatékanyagait

Egészségügyi szolgálat keretében továbbá:

 • végzi a közegészségügyi és járványügyi feladatokkal kapcsolatos feladatokat
 • végzi, elsősegélynyújtás keretében az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedésekhez kapcsolódó szakmai feladatokat
 • végrehajtja a környezet egészségügyi feladatok ellátásához kötődő szakmai feladatokat
 • végrehajtja a szükséges nyilvántartásokhoz, jelentésekhez kapcsolódó feladatokat

Az igazgató fegyelemkezelő munkájának segítése keretében továbbá:

 • vizsgálatot tart, javaslatokat készít, előterjeszt jogszabályi keretek között, a törzsállományt érintő katonai büntető, fegyelmi, méltatlansági ügyekben, etikai eljárásokban
 • jegyzőkönyvezett kihallgatásokat, meghallgatásokat végez, átiratokat, jelentéseket készít, megkereséseket teljesít a vizsgált ügyekben
 • részt vesz az iskola állományának hivatásos tagját érintő rendkívüli esemény szemléjén és az igazgató által elrendelt bizottsági ellenőrzéseken
 • kivizsgálja az iskola állományát érintő bejelentéseket, panaszokat, javaslatot tesz büntető, méltatlansági, fegyelmi, vagy etikai lefolytatására, illetve érdemi határozatot készít, értesíti a bejelentőt a vizsgálat eredményéről
 • statisztikai adatszolgáltatást teljesít a jogszabályokban meghatározott esetekben.
 • végzi a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi ügyek vizsgálatát, részt vesz a Nevelőtestület Fegyelmi Bizottságának munkájában, a tárgyalásokról jegyzőkönyvet, a döntésekről határozatot készít
 • kézbesíti a büntető, illetve szabálysértési ügyekben érkezett idézéseket, az idézetteket kioktatja jogaikra, kötelességeikre, nyilvántartja az idézéseket
 • értékeli, összefoglaló jelentésben, időszakonként (félévente) az iskola fegyelmi és bűnügyi, bűnmegelőzési helyzetét
 • kapcsolatot tart a központi nyomozó főügyészség területileg illetékes regionális osztályával, ügyészségi nyomozó hivatallal, a nemzeti védelmi szolgálattal és a rendvédelmi szervekkel

 Megjelent: 44209 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 13 október 2022 15:11
Tovább a kategóriában: AISZ »